OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí licencie uzatvorenej medzi Poskytovateľom, ktorým je spoločnosť SmartPablo SK s. r. o. , so sídlom Sliačska 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 340 724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 136485/B, e-mail: hi@SmartPablo.com, a Klientom, ktorej predmetom je poskytnutie licencie k produktom a službám Poskytovateľa ponúkaných na Internetovej stránke Poskytovateľa prostredníctvom systému BR2019.

PREDMET ÚPRAVY

Pojmy definované v tomto článku OP majú na účely týchto OP a jednotlivých príloh k týmto OP nasledujúci význam:

Autorský zákon je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov;

Balík je konkrétne pomenovanie služieb Poskytovateľa, ktorý sa skladá z vybranej licencie k Službe, ktorý je možné si zvoliť v určenom počte a druhu zakliknutím elektronického tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“. Jednotlivé Balíky sú charakterizované predovšetkým rozsahom služieb, ktoré Poskytovateľ ponúka;

Cena je odplata za využívanie zvoleného Balíka Služieb, ktorú je Klient povinný zaplatiť Poskytovateľovi;

Cenník je cenník Služieb Poskytovateľa zverejnený na Internetovej stránke;

Internetová stránka je internetová stránka, ktorej obsah sa Návštevníkom, Používateľom a Klientom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znenísmartpablo.com,pabloinvoice.com,pabloerp.com,invoicino.com, pričom pod Internetovou stránkou sa rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doménesmartpablo.com,pabloinvoice.com,pabloerp.com,invoicino.com. Poskytovateľ je oprávnený na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménusmartpablo.com,pabloinvoice.com,pabloerp.com,invoicino.com a jej subdomény;

Licencia je súhlas Poskytovateľa udelený Klientovi na využívanie Služby spôsobom a v rozsahu uvedeným v Zmluve;

Návštevník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si prezerá Obsah internetovej stránky;

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

Objednávka je návrh na uzavretie Zmluvy, v ktorom fyzická alebo právnická osoba uvedie okrem iného Balík, o ktorý má záujem, pričom tento návrh Klient adresuje a doručí Poskytovateľovi;

OP sú tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta pri poskytovaní Služby zo strany Poskytovateľa;

Obsah internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa Návštevníkovi, Používateľovi a/alebo Klientovi zobrazí pri prehliadaní Internetovej stránky a/alebo pri využívaní Služby. Poskytovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení Obsahu internetovej stránky. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že Obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť Návštevník pri prezeraní Internetovej stránky a/alebo Klient, resp. Používateľ pri využívaní Služby používať. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nemá Návštevník, Používateľ ani Klient právo Obsah internetovej stránky a/alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť;

Klient je každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito OP a zaregistruje sa pre využívanie Služby prostredníctvom registračného formulára na Internetovej stránke Poskytovateľa. Využívanie Služieb Používateľom a akékoľvek konanie Používateľa sa považuje za využívanie Služieb Klientom a konanie Klienta, akoby tieto Služby využíval Klient sám alebo akoby toto konanie uskutočňoval Klient sám. V prípade, že si Klient iba prezerá Internetovú stránku a nevyužíva Službu, považuje sa za Návštevníka;

Poskytovateľ je právnická osoba podnikajúca v oblasti vytvárania softvérových produktov a služieb, a to konkrétne v oblastiach počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým spracovaním údajov, administratívnych služieb, správy registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Klientom službu prístupu k vybranej Službe Systému BR2019 prostredníctvom siete internet;

Služba je softvérová služba poskytovaná prostredníctvom internetovej aplikácie, ktorá sa nachádza na Internetovej stránke Poskytovateľa, a ktorá okrem iného umožňuje vystavovanie faktúr online na internete Klientom na Internetovej stránke. Klient získa prístup k Službe na základe prihlasovacích údajov získaných od Poskytovateľa. Ide o službu správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov v rozsahu podľa ponuky sprístupnenej verejnosti na Internetovej stránke, ktorej hlavnou funkciou je vytváranie, zhromažďovanie, načítavanie, rozoznávanie a digitálne spracovanie účtovných dokumentov, zmlúv, ako aj akýchkoľvek iných podkladov a dokumentov odovzdaných elektronickou formou, s následnou kontrolou, archiváciou a exportom získaných dát do zvoleného formátu. Internetová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa Služba poskytuje je v zmysle Autorského zákona autorským dielom. Poskytovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na jej vytvorení. Služba nie je poradenskou službou, službou účtovného alebo finančného poradcu, službou zabezpečujúcou archiváciu dát a dokladov v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov), službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedená v tomto bode OP. Klient berie na vedomie, že využívanie a prístup k Službe je časovo limitovaný, a závisí od Klientom zvoleného Balíka (Klient nezískava trvalý a neobmedzený prístup k využívaniu Služby);

Systém BR2019 je autorské dielo v zmysle Autorského zákona. Vizuál systému BR2019 je duševným vlastníctvom Poskytovateľa. Systém BR2019 má funkcionalitu potrebnú pre poskytovanie Služieb.

Potvrdenie objednávky je písomné vyhlásenie Poskytovateľa adresované Klientovi, v ktorom Poskytovateľ potvrdzuje, že Objednávku Klienta bez akýchkoľvek zmien prijíma;

Trial verzia je skúšobná verzia Služby, ktorú Poskytovateľ poskytuje Klientovi na dočasné bezodplatné užívanie. Ponuka Trial verzií je zverejnené na Internetovej stránke a Poskytovateľ si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek jednostranne zmeniť;

Používateľ je akákoľvek osoba, ktorá je na základe pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu k Klientovi oprávnená v mene Klienta Služby Systému BR2019 využívať alebo ktorá má prostredníctvom Klienta prístup k Službám Systému BR2019, alebo ktorej Klient akýmkoľvek spôsobom umožnil využívanie Služieb Systému BR2019 (napr. zamestnanec, štatutárny orgán, tretia strana zabezpečujúca pre Klienta využívanie Služieb Systému BR2019 a i.)

Zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorého predmetom je úprava práv a povinností medzi Poskytovateľom a Klientom vo vzťahu k používaniu Služby prostredníctvom internetovej aplikácie dostupnej na Internetovej stránke.

Pokiaľ sú v týchto OP a/alebo ich prílohách, odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli medzičasom zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahradené inými príslušnými právnymi predpismi alebo ich ustanoveniami, považujú sa tieto odkazy za odkazy na príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, ktoré boli zmenené, opätovne prijaté alebo priamo či nepriamo nahrádzajú pôvodné príslušné právne predpisy alebo ich ustanovenia, v ich platnom a účinnom znení.
V týchto OP a/alebo ich prílohách, v osobitných dohodách k týmto OP, ich dodatkoch a/alebo prílohách:

odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;

nadpisy sú v týchto OP uvedené iba kvôli lepšiemu prehľadu, výklad týchto OP neovplyvňujú;

dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je uvedené inak;

odkazy na body, články alebo prílohy k týmto OP, ktoré sú uvedené v týchto OP, sú odkazmi na body, články a prílohy týchto OP, ak nie je uvedené inak.

Obsah príloh týchto OP, je vykladaný tak, aby mal rovnakú platnosť a účinnosť ako keby bol určený priamo v týchto OP.

REGISTRÁCIA

V prípade, že Návštevník má záujem využívať Službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom Internetovej stránky. Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom Poskytovateľom s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári Návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene využívať postavenie Klienta, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku Poskytovateľa, Návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu.
Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare) a vyjadrením súhlasu s týmito OP Návštevník získava postavenie Klienta. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka.
Na základe riadne vyplneného formulára Poskytovateľ zriadi Klientovi Klientsky účet, ktorý je Klient oprávnený používať pri využívaní Služby a odošle Klientovi spôsobom a vo forme podľa určenia Klienta prístupové údaje, ak budú generované Poskytovateľom; ak zo strany Poskytovateľa uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) určené Klientom.
Klientský účet je oprávnený používať len Klient, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala Poskytovateľovi riadne vyplnený formulár. Ak Klient odovzdá prihlasovacie údaje do svojho Klientského účtu Používateľovi, nesie samostatne a bez účasti Poskytovateľa následky za prípadné škody, ktoré mu a/alebo inému Klientovi a/alebo Návštevníkovi a/alebo tretej osobe vzniknú.
Každý z Klientov má právo registrovať sa iba raz a využívať Služby prostredníctvom jediného Klientského účtu; každý Klientský účet je viazaný na jedno daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO) prideľované príslušným okresným úradom, odborom živnostenského podnikania.
V osobitných prípadoch Poskytovateľ umožní, aby si Klient v Klientskom účte vytvoril zoznam právnických osôb, ktoré sú oprávnené používať objednanú Službu bez potreby osobitného zakúpenia si predmetnej Služby (tzv. zdieľané užívanie). Podmienky zdieľaného užívania Služby sú upravené v ponuke jednotlivých Balíkov.

UZATVÁRANIE ZMLÚV

K uzatvoreniu Zmluvy, na základe ktorej Poskytovateľ poskytne Klientovi licenciu na využívanie Služby, dochádza na základe návrhu na uzavretie Zmluvy a zaplatenia odplaty za objednanú Službu zo strany Klienta.
Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávky (objednávkového formulára) na Internetovej stránke a jeho odoslaním - stlačením elektronického tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“, s informáciou, že Objednávka vyžaduje platbu za Službu. Poskytovateľ poskytuje prostredníctvom Internetovej stránky Klientom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania Služby (Trial verzie) a o dobe trvania poskytovania Služby bezodplatne rozhoduje jednostranne Poskytovateľ.
Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu Používateľa s týmito OP, ako aj vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. V Objednávke je Návštevník/Používateľ/Klient povinný uviesť svoje identifikačné údaje, identifikáciu Balíku, ako aj okamih od ktorého má záujem využívať Službu.
Objednávka zaniká:

odmietnutím Objednávky zo strany Poskytovateľa,

nezaplatením odplaty za objednanú Službu v lehote uvedenej v týchto OP.

Návštevník/Používateľ/Klient nemá nárok na uzavretie Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť Objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
Zmluva je uzavretá okamihom zaplatenia za Službu/Balík zo strany Klienta. Klient má právo začať s využívaním Služby najskôr okamihom zaplatenia Ceny. Predmetom uzavretej Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi Službu v rozsahu zvolenom Klientom a záväzok Klienta zaplatiť za využívanie Služby stanovenú Cenu.
Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Poskytovateľa a Klienta. Návrh na zmenu obsahu Zmluvy nie je Poskytovateľ povinný prijať.
Obe zmluvné strany sa výslovne dohodli, že záväzok Poskytovateľa podľa Zmluvy, bližšie špecifikovaný v odseku 4.1 týchto OP, je splatný momentom uvedeným v Zmluve, ako dátum začatia využívania Služby. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinný plniť a nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy a týchto OP, kým vyššie uvedené podmienky nie sú splnené.

MIESTO A ČAS PLNENIA

Miestom plnenia Zmluvy je cloudová infraštruktúra Poskytovateľa, na ktorej sa nachádzajú programové prostriedky pre poskytovanie služby Poskytovateľa. Cloudová infraštruktúra je prevádzkovaná spoločnosťou Amazon Web Services, Inc, jej pridruženými a dcérskymi spoločnostami; samotná infraštruktúra sa nachádza v dátových centrách v Nemecku.
Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa Zmluvy je Klient povinný Poskytovateľovi bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy a/alebo za škody vzniknuté v súvislosti s týmto omeškaním.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Za účelom riadneho a včasného plnenia záväzkov podľa Zmluvy je Klient povinný Poskytovateľovi bezodkladne poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, v opačnom prípade Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie s plnením predmetu Zmluvy a/alebo za škody vzniknuté v súvislosti s týmto omeškaním.
Poskytovateľ poskytuje Službu v ním určených užívateľských Balíkoch, pričom Ceny za jednotlivé Balíky sa môžu navzájom líšiť. Poskytovateľ je zároveň oprávnený poskytovať doplnkové služby k Službe.
Cena a platobné podmienky Služby sa riadia podľa platného Cenníka zverejneného na Internetovej stránke Poskytovateľa. Odsúhlasením týchto OP Klient vyhlasuje, že sa s Cenníkom riadne oboznámil a tento bezvýhradne akceptuje. Prístup k Službe je podmienený objednaním Služby Klientom a uhradením Ceny (poplatku za používanie Služby). Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka s tým, že o tejto skutočnosti bude informovať Klientov minimálne 14 dní vopred.
Klient sa zaväzuje za užívanie Služby zaplatiť Poskytovateľovi Cenu, ktorej výška je stanovená podľa aktuálne platného Cenníka, a to za podmienok, spôsobom, v lehote a vo výške stanovených v Zmluve, týchto OP a Cenníku.
Zmluvné strany sa dohodli, že celková výsledná Cena je dohodnutá v súlade s platnými právnymi predpismi. Cena je stanovená vo výške uvedenej ako celková cena (vrátane DPH) za poskytnutie zvolenej a/alebo objednanej Služby/Balíka uvedenej v Objednávke pri jej odoslaní Poskytovateľovi.
Celková cena je uvedená v mene EUR alebo USD, pričom voľbu meny uskutoční Klient v Objednávke. Cena za poskytnutie zvolenej a/alebo objednanej Služby uvedenej v Objednávke je pevná a bude zaplatená výlučne prostredníctvom služby card pay - platba kartou online na účet Poskytovateľa pred poskytnutím prístupu k Službe s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet. Po úhrade Ceny za objednanú Službu bude Klientovi bezodkladne doručené potvrdenie o Objednávke a úhrade Ceny.
Poskytovateľ doručí Klientovi faktúru na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke v lehote do 15 dní odo dňa úhrady Ceny. Klient týmto v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení udeľuje Poskytovateľovi súhlas na to, aby mu za dodané Služby vystavoval faktúru v elektronickej forme vo formáte pdf. (ďalej ako „elektronická faktúra“). Elektronická faktúra sa v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty považuje za daňový doklad. Poskytovateľ sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať Klientovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v profile Klienta pre zasielanie elektronických faktúr. Klient je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto OP, najmä o zmene e-mailovej adresy a zároveň bezodkladne tieto zmeny aktualizovať vo svojom profile v Systéme BR2019. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nedostatočného pripojenia Klienta do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k Klientovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Klienta nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k sieti internet.
Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov, nebude vystavená v súlade so Zmluvou, Klient je oprávnený ju vrátiť v termíne splatnosti Poskytovateľovi na prepracovanie spolu s uvedením všetkých chýbajúcich náležitostí a nedostatkov príslušnej faktúry.
Zmena fakturačnej adresy Klienta alebo zmena akýchkoľvek údajov Klienta, ktoré sú potrebné pre vystavenie faktúry, je účinná riadnym písomným oznámením doručeným Poskytovateľovi alebo uložením zmeny týchto údajov v Klientskom profile Klienta.

LICENČNÁ ZMLUVA

S výhradou obmedzení uvedených v článku 7.6 a zákazov uvedených v článku 7.8 týchto OP, Poskytovateľ touto licenčnou zmluvou udeľuje Klientovi nevýhradnú, neprenosnú a územne neobmedzenú Licenciu na použitie Služby (v rozsahu v akom bola Služba zakúpená) a na časovo obmedzené obdobie uvedené v Objednávke. Klientovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.
Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi užívateľský prístup k Službe, ako aj súvisiace služby údržby a podpory, a to všetko v rozsahu, spôsobom, v lehote a za podmienok špecifikovaných v príslušnej produktovej kategórii Poskytovateľa, ktorú si Klient objednal v rámci Objednávky, za čo sa Klient zaväzuje uhradiť Cenu stanovenú v aktuálne platnom a účinnom Cenníku.
Poskytovateľ udeľuje Klientovi Licenciu v obmedzenom vecnom rozsahu, a to výlučne na použitie Služby v rozsahu práv udelených Klientovi a výlučne na vlastné interné použitie Klienta.
Pokiaľ si Klient nezvolil inú dĺžku obdobia, počas ktorého má záujem využívať Služzbu, Poskytovateľ udeľuje Klientovi Licenciu na obdobie jedného (1) kalendárneho mesiaca, ktoré sa platbami za služby následne predlžuje. Doba poskytnutia Licencie Poskytovateľom začína plynúť od momentu umožnenia prístupu do Služby v prospech Klienta, ako nadobúdateľa Licencie.
Klient sa zaväzuje používať Službu spôsobom uvedeným v dokumentácii a v súlade so špecifikáciou príslušnej Služby, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto OP.
Licencia udelená Poskytovateľom podľa článku 7.1 týchto OP je predmetom nasledujúcich obmedzení:

Služba môže byť používaná iba Klientmi, definovanými administrátorom toho ktorého účtu;

každá Služba je viazaná ku konkrétnemu účtu a nie je možné, aby jednu Službu používalo viacero účtov,

Klient nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženinu Služby, predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať ani používať Službu akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s podmienkami používania zakúpenej Služby;

Klient nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Služby v rozsahu licencie, ktorá mu bola udelená Poskytovateľom,

Klient nie je oprávnený tretej osobe postúpiť práva z licencie, ktorá mu bola udelená Poskytovateľom.

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka s názvom “Súhlasím s obchodnými podmienkami” pri vyplnení Objednávky na Internetovej stránke pred odoslaním Objednávky Klient vyjadruje svoj súhlas s touto licenčnou zmluvou a podmienkami používania Služby.
Odsúhlasením týchto OP a uzatvorením Zmluvy sa Klient zaväzuje, že Službu bude používať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, a že nebude Službu používať na žiaden protizákonný účel, či obsah porušujúci autorské práva, ani žiadne iné zločinecké aktivity.
Odsúhlasením týchto OP a uzatvorením Zmluvy berie Klient na vedomie, že internetová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa Služba poskytuje je chránená Autorským zákonom. Zároveň berie Klient na vedomie, že jeho práva vyplývajúce z licenčnej zmluvy budú ukončené v prípade nedodržania ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy. V prípade takého ukončenia sa Klient zaväzuje bezodkladne ukončiť používanie zakúpeného prístupu do Služby a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený ukončiť jeho prístup.
Poskytovateľ je vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva k Službe a súvisiacim materiálom k Službe. Tieto diela sú chránené autorskými právami. Všetky takéto práva sú vyhradené.
Klient nie je oprávnený využívať žiadnu časť Služby alebo materiálov k Službe na komerčné účely.

LICENČNÁ ZMLUVA PRE TRIAL VERZIE

Bez zakúpenia Balíka/Služby Poskytovateľ na základe Zmluvy udeľuje Klientovi ako nadobúdateľovi licenciu k Trial verzií Služby, čím Klient vyjadruje súhlas na použitie Služby za podmienok upravených v tejto licenčnej zmluve pre Trial verziu a zverejnených na Internetovej stránke.
Poskytovateľ udeľuje Klientovi licenciu na použitie Trial verzie výlučne na účel, na ktorý je Trial verzia vytvorená a určená, v súlade s jej špecifikáciou uvedenou na Internetovej stránke Poskytovateľa.
Na základe tejto licenčnej zmluvy pre Trial verziu Služby je Klient oprávnený na použitie Trial verzie výlučne v rozsahu špecifikácie Trial verzie zverejnenej na Internetovej stránke Poskytovateľa.
Ako nadobúdateľ licencie k Trial verzii sa Klient zaväzuje používať Trial verziu spôsobom uvedeným na Internetovej stránke a v súlade so špecifikáciou Služby, ktorá je obsiahnutá v Prílohe č. 1 týchto VOP.
Licencia udelená Poskytovateľom podľa článku 8.1 týchto OP je predmetom nasledujúcich obmedzení uvedených v bode 7.6 týchto OP.
Na užívanie Trial verzie sa primerane aplikujú ustanovenia článku 7 týchto OP.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA A POUŽÍVATEĽOV

Klient je oprávnený prostredníctvom Služby vystavovať, evidovať, tlačiť a exportovať elektronické faktúry a zálohové faktúry, resp. iné dokumenty a využívať ďalšie funkcie v rozsahu, v akom to Služba umožňuje.
Klient je povinný:

využívať Služby v zmluvne dohodnutom rozsahu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito OP, pokynmi a podmienkami uvedenými v návodoch na obsluhu; Klient zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním do Systému BR2019;

odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť podľa bodu 9.16 týchto VOP;

písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä oznámiť zmenu sídla, obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Klienta vrátane vykonania zmeny na v systéme BR2019, a to najneskôr do piatich dní odo dňa vzniku zmeny;

platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy riadne a včas, v dohodnutej výške a v súlade s týmito OP;

vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami alebo inými osobami (napr. opatrenia proti úniku prístupových hesiel Klienta k využívaniu Služieb a i.).

Klient zodpovedá za konanie Používateľa v celom rozsahu, akoby toto konanie uskutočňoval sám.
Klient je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivo a úplne všetky povinné údaje v rozsahu určenom Poskytovateľom. V prípade, že Klient uvedie v registračnom formulári nesprávne a/ alebo nepresné, a/alebo nepravdivé údaje, zodpovedá Poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú.
Klient berie na vedomie, že Služba nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených Klientom a vedenie jeho účtovnej evidencie.
Klient a Používateľ dáva svoj súhlas Poskytovateľovi s používaním súborov cookies. Cookies sa ukladajú na strane Klienta/Používateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie Klientov/Používateľov. Navštívením internetovej aplikácie a vyjadrením súhlasu s týmito OP vyjadruje Klient/Používateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií svoj súhlas s používaním krátkych textových súborov "cookies", slúžiacich na získavanie informácii o Klientovi. Poskytovateľ nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.
Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie Klientov a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb Poskytovateľa.
Klient má právo používať jeho užívateľský účet pre potreby využívania Služby.
Ak Klient zistí, že hrozí zásah do práv Poskytovateľa a/alebo práv Klienta a/alebo práv iných Klientov a/alebo práv Návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne upovedomiť Poskytovateľa. Rovnakú povinnosť má Klient aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
Obsah vytvorený Klientom má Klient právo uložiť na dátovom úložisku určenom Poskytovateľom do skončenia platnosti Licencie pre Službu. Za skončenie platnosti Licencie sa považuje okamih skončenia posledného dňa obdobia, počas ktorého Klient bol oprávnený využívať Službu, za ktorú uhradil Cenu. Klient bude mať právo vstupu do užívateľského účtu aj po skončení Licencie s tým, že všetok obsah Klienta bude môcť exportovať z úložiska dát; po skončení platnosti Licencie však Klient nebude môcť vytvárať nový Klientský obsah. Klient má právo požiadať Poskytovateľa o okamžité odstránenie užívateľského účtu a/alebo obsahu Klienta s tým, že Poskytovateľ po obdržaní takejto požiadavky užívateľský účet zruší a nenávratne odstráni obsah Klienta bezodkladne po doručení písomnej žiadosti Klienta zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou obsahu Klienta; Poskytovateľ v tomto prípade nie je povinný zmazať údaje, ktoré je povinný uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Za odstránenie obsahu Klienta si Poskytovateľ nebude účtovať žiadne poplatky alebo ceny. Klient má možnosť zmazať obsah svojho užívateľského účtu aj samostatne, a to zmazaním údajov, ktoré do neho vyplnil.
Klient má právo požiadať Poskytovateľa o likvidáciu resp. výmaz osobných údajov, ktoré Poskytovateľovi poskytol. Pri likvidácií osobných údajov Poskytovateľ vymaže resp. zlikviduje všetky osobné údaje, ktoré Klient Poskytovateľovi poskytol, okrem tých, ktoré je Poskytovateľ povinný uchovávať v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
V prípade, že Klient podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností podľa týchto OP alebo opakovane menej podstatným spôsobom poruší niektorú z povinností podľa týchto OP, Poskytovateľ má právo jednostranne zrušiť užívateľský účet Klienta (odstúpiť od Zmluvy) a nenávratne odstrániť obsah Klienta z úložiska dát; v takomto prípade Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Klientovi v súvislosti s odstránením užívateľského účtu a obsahu Klienta.
Zneužitie prístupu k Systému BR2019, jeho neoprávnené využívanie alebo vykonávanie neoprávnených úprav, napodobňovanie alebo kopírovanie vizuálu Systému BR2019 sa v zmysle príslušných zákonov považujú za konanie porušujúce práva duševného vlastníctva Poskytovateľa zakladajúce civilnoprávnu, ako aj trestnoprávnu zodpovednosť. Za neoprávnené používanie označenia „Binary“ sa nepovažuje informácia o používaní Systému BR2019 (tzv. referencie) Klientom. Konanie Klienta, ktoré sa považuje za porušenie práv duševného vlastníctva poskytovateľa, je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
Klient je povinný počas trvania Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie Zmluvy a riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa. Absencia alebo nedostatok súčinnosti Klienta vylučuje vznik zodpovednosti Poskytovateľa za omeškanie a za vzniknuté škody.
Klient a Používatelia sú povinní dodržiavať nasledovné podmienky používania Služieb:

Klient a Používateľ sa zaväzujú, že v Službe ani vo vygenerovaných dokladoch nebudú meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do Poskytovateľom nastavených údajov, a že nebudú Službu používať spôsobom, ktorým by narušovali práva Poskytovateľa a/alebo poškodzovali jeho dobré meno a jeho záujmy. Požívateľ a Klient nie sú oprávnení zasahovať do Systému BR2019 iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými a nie sú oprávnení systém meniť alebo upravovať;

Klient a Používateľ sú povinní postupovať pri využívaní Služby tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a sú povinní vykonať všetky opatrenia, aby zamedzili úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedajú za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi, iným Klientom alebo tretej osobe;

Klient a Používateľ berú na vedomie, že Služby nie sú určené na spracúvanie osobných údajov, dát, ktoré svojou povahou spadajú pod špecifickú právnu úpravu (napr. podliehajú zákonom stanovenej povinnosti mlčanlivosti, sú chránené ako bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, utajované skutočnosti a pod.) a že dáta poskytuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť; Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dáta Klienta;

Klient a Používateľ vyhlasujú, že sú s dátami oprávnení nakladať, že disponujú všetkými súhlasmi na nakladanie s dátami v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním dát nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu práv alebo oprávnených záujmov Klienta ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb. Klient a Požívateľ ďalej vyhlasujú, že nimi zadané registračné údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k registrácii Klienta a k uzavretiu Zmluvy došlo užívateľom alebo konaním osoby oprávnenej konať za Klienta. Vyhlásenia podľa tohto odseku OP sa považujú za zopakované pri každom využití Služieb.

Pokiaľ sa ktorékoľvek vyhlásenie Klienta alebo Používateľa podľa týchto OP ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú voči Poskytovateľovi uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, Klient a Používateľ sa zaväzujú Poskytovateľa v plnej miere odškodniť. Povinnosť odškodnenia podľa predchádzajúcej vety sa týka najmä, ale nielen akýchkoľvek nákladov Poskytovateľa vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi. Poskytnutie akéhokoľvek nepravdivého vyhlásenia Klientom alebo Používateľom zároveň zakladá právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Klient a Používateľ sa zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktorým by uverejňovali, vkladali alebo prenášali do internetovej aplikácie, prostredníctvom ktorej sa poskytuje Služba akékoľvek informácie, údaje alebo materiály, ktoré sú/majú (i) protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné, ktoré porušujú platné zákony, poškodzujú alebo porušujú práva duševného vlastníctva inej osoby, porušujú právo na ochranu osobnosti (právo na zverejnenie) alebo právo na súkromie inej osoby, (ii) majú výhražný, násilný, agresívny, šikanózny charakter alebo charakter podporujúci šikanu, terorizmus, rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzické násilie akéhokoľvek druhu proti skupine, či jednotlivcovi, (iii) nepresné, nepravdivé alebo akýmkoľvek spôsobom zavádzajúce; (iv) protiprávne alebo podporujúce akékoľvek protiprávne aktivity, alebo ktoré (v) zasahujú do ľudských práv a slobôd tretích osôb alebo propagujú politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a pod.

Klient a Používateľ nesú zodpovednosť za to, že údaje vložené do Systému BR2019 nie sú v rozpore so všeobecne záväznými Slovenskej republiky.

Klient a Používateľ berú na vedomie a súhlasia so skutočnosťou, že porušenie pravidiel užívania vymedzených v bode 9.15 týchto OP sa považujú za podstatné porušenie povinností, pričom Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ zabezpečuje, aby Služba mala náležitosti požadované pre riadne plnenie povinností Poskytovateľa, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť dokladov ňou vygenerovaných, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spojenú jej používaním.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre Klienta po splnení podmienok podľa článku 6 týchto OP prístup do Systému BR2019 prostredníctvom užívateľského mena a hesla, ktoré si Klient sám alebo prostredníctvom Používateľa zadal pri svojej registrácii na Internetovej stránke. Ak Poskytovateľ eviduje voči Klientovi alebo v súvislosti s Klientom pohľadávky po lehote splatnosti, je oprávnený neumožniť Klientovi objednanie ďalších služieb až do úhrady všetkých súvisiacich pohľadávok Poskytovateľa voči Klientovi v celom rozsahu. Akékoľvek prípadné platby Klienta je Poskytovateľ oprávnený započítať na svoje staršie splatné pohľadávky, ktoré eviduje voči Klientovi alebo v súvislosti s Klientom.
Poskytovateľ je oprávnený za účelom overenia registračných údajov Klienta požadovať od Klienta predloženie všetkých relevantných informácií a dokumentov osvedčujúcich:

totožnosť Klienta;

že Používateľ disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi Klienta spojenými s oprávnením využívať v mene Klienta Službu; a

spôsobilosť Klienta riadne a včas plniť záväzky zo Zmluvy.

Poskytovateľ poskytuje Službu nepretržite „online“ s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu jej aktualizácie alebo servisných zásahov zo strany Poskytovateľa, o čom bude Klienta informovať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Klienta, ako aj na svojej Internetovej stránke minimálne 3 kalendárne dni vopred.  Za porušenie povinností Poskytovateľa podľa tohto bodu OP sa nepovažuje prerušenie poskytovania Služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka.
Poskytovateľ je ďalej oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Klient alebo Používateľ zneužíva Službu alebo umožňuje jej zneužívanie, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Za zneužívanie Služby sa považuje okrem iného:

vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovanej Služby;

šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej alebo nevhodnej komunikácie;

šírenie a umožnenie šírenia škodlivých kódov;

šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ;

porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv;

narušenie bezpečnosti sietí, informačných systémov alebo Služieb Poskytovateľa;

neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a informačných systémoch Poskytovateľa alebo k údajom iných Klientov;

preťaženie sietí a informačných systémov Poskytovateľa.

Aplikácia Klienta a Služby nie sú určené pre spotrebiteľov alebo pre subjekty podliehajúce osobitnej regulácii.
Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že Služba poskytovaná Poskytovateľom nie je poradenskou službou, službou zabezpečujúcou archiváciu dokladov Klienta v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, službou účtovníka alebo finančného poradcu alebo advokáta alebo inej osoby podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky. Zmyslom a účelom Služby je sprehľadnenie a zefektívnenie administratívno-ekonomickej agendy Klienta. Za obsah a správnosť konkrétnych administratívnych a ekonomických úkonov vykonávaných vo vzťahu k tretím osobám, okrem iného aj vo vzťahu k orgánom verejnej moci, nesie výlučnú zodpovednosť Klient.
Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na Poskytovateľa obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho (vrátane daňového a registratúrneho), trestného alebo iného konania, Poskytovateľ môže poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností Poskytovateľa podľa týchto OP.
V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie Služby Klientovi sa Poskytovateľ zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať Klientov, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať Poskytovateľ k dispozícii e-mailovú adresu Klienta alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania Klienta, ktoré Klient oznámi Poskytovateľovi prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie Klienta; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane Klienta a Klient o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany Poskytovateľa riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto bodu, Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť Klientovi spôsobená v dôsledku opomenutia informovať Poskytovateľa o zmene.
Poskytovateľ má právo:

na zaplatenie Ceny za poskytovanie Služieb v súlade so Zmluvou a týmito OP;

na náhradu škody spôsobenú Klientom alebo treťou osobou, ktorá vznikla z dôvodu zneužitia Služieb podľa bodu 10.5 týchto OP;

dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby Klientovi podľa týchto OP;

na poskytnutie súčinnosti zo strany Klienta nevyhnutnej na riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa podľa bodu 9.16 týchto VOP.

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah dát, ktoré Poskytovateľovi v rámci využívania Služieb Klient poskytol.

TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na časovo obmedzené obdobie uvedené v Objednávke. V prípade, že k začatiu poskytovania Služby (umožnenia užívania Služby), resp. k splneniu záväzku Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy a OP došlo neskorším momentom ako uzavretím tejto Zmluvy, počíta sa doba trvania tejto Zmluvy od tohto neskoršieho momentu.
Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom vyjadrenia súhlasu Klienta s týmito OP, na základe čoho uzatvárajú Poskytovateľ a Klient zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní prístupu cez internet k systému Poskytovateľa v rozsahu Klientom vybranej Služby/Balíka. Za vyjadrenie súhlasu s týmito OP zo strany Poskytovateľa sa považuje ich zverejnenie na Internetovej stránke v sekcii „Obchodné podmienky“. Za vyjadrenie súhlasu s týmito OP zo strany Klienta (vrátane tretej osoby v mene Klienta) sa považuje označenie voľby „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“ na Internetovej stránke Poskytovateľa za vyhlásenie v rozsahu „Potvrdzujem, že som čítal Obchodné podmienky, že som im porozumel a vyjadrujem s nimi svoj bezpodmienečný a dobrovoľný súhlas.“. Poskytovateľ je oprávnený tieto OP meniť a upravovať za podmienok podľa článku 15 týchto OP.
V prípade, že k objednaniu ďalšieho Balíka Služby počas trvania Zmluvy podľa bodu 11.1 týchto OP nedôjde, počas ďalšieho obdobia bude Klientovi prístup k Službe obmedzený tak, že bude Klientovi deaktivovaná funkcionalita zhromažďovania (ukladania) ďalších dokladov a funkcionalita extrakcie dát z týchto dokumentov. V prípade, že zo strany Klienta nedôjde k objednaniu a zakúpeniu si ďalšieho Balíka Služby v lehote dodatočne poskytnutej Poskytovateľom, ktorá nebude kratšia ako dva kalendárne mesiace od skončenia doby trvania Zmluvy, Poskytovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať prístup Klienta k Službe, ako aj prístup k užívateľskému účtu Klienta. Pre prípad oneskorenej úhrady, resp. pre prípad dodatočného záujmu o služby Poskytovateľa budú údaje uchované jeden kalendárny mesiac po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Po uplynutí tejto doby budú všetky dáta natrvalo vymazané.
Zmluva zaniká:

písomnou dohodu oboch zmluvných strán, pričom podpisy osôb oprávnených konať za Poskytovateľa a Klienta musia byť na tej istej listine,

uplynutím doby, na ktorú sa Zmluva uzatvorila;

odstúpením od Zmluvy;

iným spôsobom uvedeným v týchto OP alebo všeobecne záväznom právnom predpise.

Po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy nie je Klient alebo Používateľ oprávnený Služby využívať.
Zmluvné strany sú oprávnené písomne odstúpiť od Zmluvy z dôvodov stanovených touto Zmluvou, a z dôvodu podstatného porušenia záväzku druhej zmluvnej strany. Za podstatné porušenie záväzku zmluvnej strany sa považuje omeškanie s plnením záväzku Zmluvnej strany, ktoré trvá po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Zmluvnej strane s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od Zmluvy vo forme e-mailu.
Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na plnenia dovtedy si vzájomne poskytnuté zmluvnými stranami, pričom tieto si zmluvné strany nevracajú. V prípade plnenia poskytnutého Poskytovateľom do momentu účinnosti odstúpenia od Zmluvy, ktoré bolo ním riadne odovzdané a Klientom riadne prijaté a/alebo malo a mohlo byť riadne prijaté pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia, ide o plnenie, za ktoré Poskytovateľovi vznikne nárok na odmenu, t. j. nárok na zaplatenie Ceny v príslušnom alikvotnom rozsahu, vypočítanú podľa Cenníka, Zmluvy a OP. Nárok na zaplatenie ceny za plnenie podľa predchádzajúcej vety tohto bodu OP je podľa výslovne prejavenej vôle zmluvných strán nárokom (právom) Poskytovateľa, ktorý nie je a nebude dotknutý odstúpením od Zmluvy a týchto OP. Rovnako odstúpením od Zmluvy, nebudú dotknuté ani nároky na akékoľvek zmluvné pokuty dohodnuté v Zmluve, nároky na úroky z omeškania a zmluvné dojednania týkajúce sa voľby práva, spôsobu a mechanizmu riešenia sporov. S ohľadom na vyššie uvedené, odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky ostatné práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa zákona, prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik škody spôsobenej nevhodným alebo nezákonným obsahom dát poskytnutých do systému Poskytovateľa Klientom alebo treťou osobou.
Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody, či straty dát:

spôsobené pri využívaní Služieb, alebo jej výstupmi, ak boli spôsobené Klientom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle od vôle Poskytovateľa,

spôsobené využívaním Služieb v rozpore s týmito OP, neodborným zásahom do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené nedostatočným zabezpečením lokálnej siete Klienta alebo jeho počítačov, príp. útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo

vzniknuté v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov inštalovaných v zariadení Klienta.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na zariadení Klienta alebo za dostupnosť Internetovej stránky v akomkoľvek čase a mieste, ktoré Poskytovateľ nevie ovplyvniť, a ktoré sú na strane Klienta alebo tretej strany (napr. nedostatočné hardvérové vybavenie pristupujúceho zariadenia Klienta, internetové pripojenie Klienta, výpadok internetového alebo iného pripojenia a pod.).
V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov alebo povinností Klienta stanovených v týchto OP vznikne Poskytovateľovi akákoľvek škoda, je túto škodu Klient povinný Poskytovateľovi v celej výške nahradiť.
Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu Poskytovateľ preukázateľne spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich z týchto OP, nezodpovedá však za ušlý zisk Klienta spôsobený porušením svojich povinností určených v týchto OP. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Klientovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností určených týmito OP je obmedzená na povinnosť nefakturovať alebo vrátiť pomernú časť Klientom uhradenej odplaty za poskytovanie Služieb za obdobie, v ktorom Poskytovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z týchto OP. Klient je povinný si škodu podľa tohto bodu u Poskytovateľa písomne uplatniť najneskôr do troch mesiacov odo dňa, kedy sa o porušení dozvedel. Klient je povinný škodu a príčinnú súvislosť medzi jej vznikom a porušením povinnosti Poskytovateľa podľa tohto bodu OP náležite preukázať, inak mu nárok na náhradu škody nevznikne. Celková výška náhrady, ktorú Poskytovateľ Klientovi v súlade s týmto bodom je limitovaná na sumu, ktorá zodpovedá výške odplaty za Služby za posledných 12 kalendárnych mesiacov.
Poskytovateľ nezodpovedá za neposkytnutie Služieb alebo nemožnosť poskytovania Služieb, ktoré nastalo v dôsledku živelnej pohromy, neoprávneného zásahu do siete alebo informačného systému, prostredníctvom ktorého sa Služba poskytuje, alebo z rozhodnutia štátneho orgánu. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť poskytovania Služieb ani počas výpadku pripojenia do siete internet, počas vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo v prípade iných objektívnych, nepredpokladateľných a neodvrátiteľných skutočností (vis maior).

RIEŠENIE SPOROV

Zmluvné strany sa uzatvorením Zmluvy výslovne dohodli na tom, že právne vzťahy, vyplývajúce zo Zmluvy, vzájomné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe Zmluvy (zodpovednostné vzťahy), sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy vzájomnou dohodou. Prípadné spory medzi Zmluvnými stranami budú Zmluvné strany riešiť prioritne cestou zmieru. Ak zmier nemožno dosiahnuť, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená domáhať sa nárokov, alebo určenia práva podaním žaloby na príslušnom súde Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc rozhodovať spory medzi zmluvnými stranami vzniknuté zo alebo súvisiace so Zmluvou majú súdy Slovenskej republiky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje Klienta v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia, za účelom plnenia Zmluvy, v ktorej Klient vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Klienta podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nevyžaduje súhlas Klienta ako dotknutej osoby. Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje Používateľa v zmysle osobitného súhlasu. Klient alebo Používateľ sú okamihom uzatvorenia Zmluvy technicky spôsobilí do Systému BR2019 zadávať dáta.
Návštevník, Používateľ a Klient majú právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Poskytovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Klienta ako dotknutej osoby.

Návštevník, Používateľ a Klient, na základe písomnej žiadosti, majú právo u Poskytovateľa namietať voči: spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.
Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Klient zadá do svojho Klientského účtu za účelom poskytovania Služby Klientovi v zmysle týchto OP. Klient berie tiež na vedomie, že Poskytovateľ môže poveriť spracúvaním osobných údajov ďalších sprostredkovateľov. Klient má tiež právo informovať sa u Poskytovateľa, ktorým sprostredkovateľom boli jeho údaje poskytnuté.
Poskytovateľ v prípade, ak spracúva osobné údaje pri poskytovaní Služby pre Používateľa a/alebo Klienta, koná tak najmä v postavení sprostredkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ a/alebo Klient sú pri využívaní Služby primárne a najmä v postavení prevádzkovateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje výlučne za účelom poskytovania Služby pre Klienta v zmysle týchto OP. Predmetom spracovania osobných údajov sú najmä osobné údaje klientov Klientov, ktoré poskytuje Klient spoločnosti za účelom využívania Služby Poskytovateľa, t.j. služby správy administratívno-ekonomickej agendy podnikateľských subjektov (týmito môže byť meno a priezvisko, adresa a iné v rozsahu, v akom ich Klient poskytne Poskytovateľovi). Osobné údaje, ktoré spracúva Poskytovateľ pre Klienta nie sú osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, biometrickými údajmi, genetickými údajmi ani osobnými údajmi týkajúcimi sa rozsudkov v trestných veciach alebo trestných činov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ zachováva mlčanlivosť o všetkých údajoch a osobných údajoch, ktoré Klient zadá do Klientského účtu. V prípade, ak Poskytovateľ poverí ďalšie osoby spracovaním osobných údajov, deje sa tak len za účelom poskytovania Služby v zmysle týchto OP. Tieto osoby budú zároveň povinné rovnako dodržiavať mlčanlivosť ako Poskytovateľ vo vzťahu k údajom resp. osobným údajom, ktoré Klient spoločnosti poskytol. Tieto osoby sú povinné riadiť sa pri vykonávaní svojej činnosti okrem iného aj týmito OP.
Poskytovateľ za účelom zabezpečenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva dotknutých osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku. Klient má právo informovať sa u Poskytovateľa o prijatých bezpečnostných a technických opatreniach podľa tohto bodu OP.
Poskytovateľ po zohľadnení povahy a rozsahu spracúvania osobných údajov pre konkrétneho Klienta môže poskytnúť súčinnosť Klientovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení povinností prevádzkovateľa voči dotknutým osobám. Takouto súčinnosťou môže byť najmä poskytnutie služby zákazníckeho servisu. Obdobne poskytne Poskytovateľ súčinnosť Klientovi ohľadom použitých bezpečnostných a technických opatreniach, ktorými Poskytovateľ zaisťuje bezpečnosť spracúvania údajov resp. osobných údajov. Poskytovateľ tiež poskytne Klientovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností a poskytne súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Klienta alebo audítora povereného Klientom.
Odosielateľ formulára zakliknutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely“ vo formulároch na Internetovej stránke vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne dobrovoľne súhlasí so spracúvaním zadaných osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne ďalších ním dobrovoľne poskytnutých údajov na účely: informovania o produktoch, službách, podujatiach, ako aj použitia na účely prieskumu trhu a na zaistenie a vylepšenie kvality služieb a výrobkov Poskytovateľa v rámci marketingu po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu. Zároveň berie na vedomie:
(a) že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu, alebo poslaním e-mailu na adresu: support@SmartPablo.com,
(b) že jeho osobné údaje môže Poskytovateľ poskytnúť svojim sprostredkovateľom za podmienok stanovených zákonom, že má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
(c) že Poskytovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom a prijaté opatrenia Poskytovateľ podľa potreby aktualizuje.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto OP nadobúdajú účinnosť dňom 1. október 2019.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto OP. Akékoľvek zmeny týchto OP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Poskytovateľ informuje Klientov o zmene OP podľa tohto bodu ich zverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa a zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Klienta, pod ktorou je Klient registrovaný, a to najneskôr 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Klient môže požiadať Poskytovateľa o zrušenie registrácie, ak nesúhlasí so zmenou v OP do nadobudnutia platnosti a účinnosti príslušnej zmeny v OP (nových OP). Ak Klient svoju registráciu nezruší, má sa za to, že súhlasí s novými OP. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy OP účinnými v čase záväznej Objednávky Služby.
Ak sa zmeny OP podľa bodu 15.2 týchto OP týkajú už uzavretých zmlúv, Klient má právo v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia OP podľa bodu 14.2 týchto OP požiadať, aby sa zmeny OP nevzťahovali na platnú Zmluvu, ktorú s Poskytovateľom uzavrel pred účinnosťou zmeny OP (ďalej ako „Žiadosť“). Ak Klient uplatní právo podľa predchádzajúcej vety a Poskytovateľ jeho Žiadosti nevyhovie, má Klient právo písomne odstúpiť od Zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia Poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Klienta, pod ktorou je registrovaný, že Poskytovateľ jeho Žiadosti nevyhovel. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný uskutočniť najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia Žiadosti. Ak Klient písomne neoznámi Poskytovateľovi, že zmenu OP neprijíma, platí, že Klient zmenu OP prijal a súhlasí s ňou a zmena OP sa stane neoddeliteľnou súčasťou príslušnej Zmluvy dňom, ku ktorému OP alebo zmena OP nadobúda účinnosť.
Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Klientom, a sú pre obe zmluvné strany záväzné.
Právne vzťahy Poskytovateľa s Klientom založené Zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Zmluvy (t. j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto OP so všeobecne záväznou právnou úpravou kogentnej povahy má prednosť táto všeobecne záväzná právna úprava.
Písomnosti adresované niektorej zo zmluvných strán sa predovšetkým doručujú na e-mailové adresy na strane Poskytovateľa:support@SmartPablo.com (uvedená v bode 1.1 týchto OP) a na strane Klienta: emailová adresa, pod ktorou je Klient registrovaný, sa považujú za doručené do troch hodín od odoslania e-mailu bez toho, aby bol odosielateľ upozornený e-mailovou službou na nemožnosť doručenia e-mailu, a to aj v prípade, že sa adresát o e-maile nedozvedel, ak nie je týmito OP uvedené inak.
Ak sa doručujú písomnosti v listinnej podobe prostredníctvom poštového alebo iného doručovateľa, považujú sa za doručené dňom ich prevzatia adresátom, alebo ním poverenou osobou. Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia ich prevzatia zo strany adresáta, dňom vrátenia písomnosti ako nedoručiteľnej, pokiaľ ich doručenie na poslednú známu adresu adresáta nie je úspešné, a to aj v prípade, že adresát sa o uložení písomnosti na pošte nedozvie.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. V prípade ak Poskytovateľ zistí, že niektoré ustanovenie týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradí dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP, a že s nimi súhlasí, na dôkaz čoho vyjadril svoj súhlas podľa bodu 8.6 týchto OP. Kópiu týchto OP obdrží Klient ako prílohu Potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu.
Neoddeliteľnú súčasť týchto OP tvoria nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia Služieb, v členení podľa jednotlivých Balíkov

Príloha č. 2 - Zásady ochrany osobných údajov.

Tieto OP sú vyhotovené v slovenskej a anglickej jazykovej verzii, pričom v prípade rozporu medzi týmito jazykovými verziami, slovenská jazyková verzia má prednosť.